اساید۱

۱۲۳

امنیت با دوربین

ساختمان هوشمند

در خانه هوشمند اسمارت مایر بسته به شرایط پروژه و سلیقه و نیاز کارفرما جهت کنترل سیستم روشنایی طرح های مختلفی را می توان پیاده کرد. در ابتدا نوع کابل کشی صورت گرفته را بررسی می کنیم اگر کابل کشی بصورت سنتی انجام شده باشد و درخواست مشتری استفاده از کلیدهای سنتی معمول باشد از